Kaip skaityti LDK monetų legendas?

LDK monetose įrašai (legendos) pateikiami tam tikra seka, lotyniškai. Tai yra laikantis to meto Europos tradicijų. Aversuose dažniausiai įvardinamas valdovas ir jo titulai (Lenkijos karalius, LDK kunigaikštis), reverse dažniausiai nurodomas monetos nominalas, metalo sudėtis. Verta pažymėti, kad LDK monetose U raidė vaizduojama kaip V.  Kadangi monetų naudingas plotas yra nedidelis, dauguma legendų yra sutrumpintos. Legendos trumpintos įvairiai: kartais trumpinama tik nedidelė žodžio dalis, kartais paliekama vos viena raidė. Skirtingai nei Romos imperijos monetos, kuriose legendos buvo įrašomos be jokių tarpų ar atskyrimų,  LDK monetose sutrumpinimai visada atskirti tarpais, taškais ar kitokiais elementais. Tai labai palengvina jų perskaitymą.

Legenda vadinamas monetos įrašas. Ji suteikia informaciją apie monetą nukaldinusią valstybę, valdovą, jo titulus. Pirmą kartą valdovo titulas buvo iškaltas Aleksandro Jogailaičio (1492–1506) valdymo laikotarpiu kaldinto pusgrašio legendoje. Nuo 1508 m. LDK monetose papildomai nurodomi kaldinimo metai, o nuo 1535 m. ir nominalas. Pradedant Žygimanto Augusto (1545–1572 m.) valdymu, LDK monetų legendos naudojamos ne tik būtiniausiai informacijai apie monetą pateikti, bet ir propagandiniais tikslais (satyrinis Žygimanto Augusto trečiokas, Jono Kazimiero tympfai).

Dažniausiai naudojami legendų trumpiniai ir jų vertimai

VALDOVŲ VARDAI:

SIGIS AVG, SIGISMVN AVG,  – lot. Sigismundi Augustus, Žygimanto Augusto.

SIGISMVNDI, SIGISMUNDVS, SIGISMV – lot. Sigismundus. Jei po vardo nėra AVG, žymi Žygimantą Senąjį.

SIG III, SIGIS III – lot. Sigismundus III. Žygimantas III Vaza.

STEPHA, STEP, STEPH, STEPHAN – lot. Stephanus. Steponas Batoras.

IOA CAS, IOAN CAS, IO CAS – lot. Ioan Casimiri. Jonas Kazimieras Vaza.

SKAIČIAI:

TRIP, TRIPL – lot. Triplex. Trys.

SEXDVP – lot. Sexduplex. Šeši.

KITI ŽYMĖJIMAI:

ARG, AR – lot. Argenteus. Sidabrinis.

AVRE, AVR – lot. Aureus. Auksinis.

D. G.  – lot. Dei Gratia. Dievo malone. D raidės Dievo reikšmė galioja kai rašoma iškart po valdovo vardo. Pavyzdžiuis: IOAN(nes) CASIMI(rus) D(ei) G(ratia) REX POLO (Jonas Kazimieras Dievo malone Lenkijos karalius).

GROS, GROSS, GROSSVS – lot. grossus. Grašis. Monetos nominalas.

POLO, POL, PO, P – lot. Polonie, Poloniae. Lenkija, Lenkijos.

REX – lot. Rex. Karalius.

M D L, MAG DVX LIT, MAGNI DUCAT LITV, MAG D LITVANI, MAGNI DVCIS LITVANIE – lot. Magni Ducatus Lituanie. Lietuvos didžioji kunigaikštystė. Šie trumpiniai gali turėti daugiau įvairių variacijų.

MON, MONETA – lot. Moneta. Monetos įvardijimas.

NOVA, NOV, – lot. Nova. Nauja (turima galvoje naujo tipo moneta, buvo rašoma pusantroko legendoje).

SOLIDVS, SOLI, SOL – lot. Solidus. Šilingas (Monetos vertė yra ⅓ grašio).

QVI HABITAT IN COELIS IRRI DEBIT EOS – Danguje esantis juokiasi iš jų. Įrašas reverse satyriniame Žygimanto Augusto trigrašyje.

DAT PRETIVM SERVATA SALVS POTIOR Q(am) METALLO EST – Tėvynės išgelbėjimas vertinamas aukščiau už metalą. Įrašas Jono Kazimiero auksiniame  tympfe. Pastarojo reali vertė buvo 12 grašių, nors nominale nurodyta 30.

LDK monetų legendų pavyzdžiai

MONETA   MAG(ni)   DUCA(tus)        LITVA(nie) Moneta      Didžioji    Kunigaikštystė   Lietuvos
SIG(ismundus) III  D(ei)  G(ratia)   REX        PO(loniae)    M D L   Žygimantas           Dievo  Malone   Karalius  Lenkijos        LDK 

GROSS(us) MAG(ni)   DVCA(tus)          LIT(uanie) Grašis          Didžioji      Kunigaikštystė   Lietuvos

MONETA   MAGNI      DUCA(tus)        LITV(anie)   Moneta      Didžioji      Kunigaikštystė   Lietuvos  

STEP(hanus) D(ei)    G(ratia)   REX     PO(loniae)     M D L   Steponas       Dievo  Malone   Karalius  Lenkijos        LDK 

SIGIS(mundi) AUG(ustus) D(ei) G(ratia) REX PO(loniae) MAG(ni) DVX L(ituaniae)   Žygimantas Augustas Dievo malone karalius Lenkijos, didysis kunigaikštis Lietuvos

IOA(nus)  CAS(imiri)  D(ei)   G(ratia)  REX      POL(oniae)  M D L   Jonas      Kazimieras  Dievo malone   karalius Lenkijos       LDK

MONETA NOVA  M(agni)     D(ucatus)           LITVA(niae) Moneta    nauja   Didžioji      Kunigaikštystė   Lietuvos

M*NETA   MAGNI      DVCA(tus)         LIT(uaniae) Moneta     Didžioji      Kunigaikštystė   Lietuvos

SIGIS(mundus)  AUG(ustus) REX POLO(niae) M(agni) DU(x) L(ituaniae)   Žygimantas Augustas karalius Lenkijos, Lietuvos didysis kunigaikštis

AUGUST(us) II D(ei) G(ratia) REX POL(oniae) M(agni) D(ux) LIT(ituaniae) & EL(e)C(tor) SAX(oniae)
Augustas II Dievo malone karalius Lenkijos, Lietuvos didysis kunigaikštis, elektorius Saksonijos

 

Literatūra:

  1. Visuotinė Lietuvių Enciklopedija (https://www.vle.lt/Straipsnis/legenda-102060 )
  2. Lietuvos didžiosios kunigaikštystės monetų legendų studija, Stanislovas Sajauskas (Pinigų Studijos 1999, Nr .2)
  3. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės numizmatika, Stanislovas Sajauskas, Domininkas Kaubrys
  4. Nuotraukos: Vertybe.lt